JS入门(12)插空排序问题

要求是给定一个顺序不规则的数组和一个数字,设计一套算法来确定当这个数字添加到这个数组之中后,这个数字在数组中的位置。

这里的排序算法显然是不对的了。只能够排相邻的两个数的大小。

function getIndexToIns(arr, num) {
 // Find my place in this sorted array.
 var max=0;
 for(var i=0;i<arr.length;i++)
  {
   if(arr[i]>max)
    {
     max=arr[i];
    }
   else{
    arr[i-1]=arr[i];
    arr[i]= max;

   }
  }
 return arr;
 /*
 for(var j=0;j<arr.length;j++)
  {
   if(num<=arr[j])
    {
     return j;
    }


  }
  */
}

getIndexToIns([5, 3, 20, 3], 5);

后来我的程序是下面这样的,没有自己造轮子,而是使用了现成的array.sort()方法来进行排序。

function getIndexToIns(arr, num) {
 // Find my place in this sorted array.

 arr.sort(function(a,b){
  return a-b;
 }
 );

 for(var j=0;j<arr.length;j++)
  {
   if(num<=arr[j])
    {
     return j;
    }  }
  return j;

}

getIndexToIns([2, 5, 10], 15);